• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Centrum Edukacji Ekologicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie Strona internetowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-28. Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • - Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • - Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • - Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • - Pliki, które nie zostały wytworzone w Centrum Edukacji Ekologicznej są wyłączone z dostępności np. oświadczenia majątkowe.
 • - Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełno tekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona cee.org.pl spełnia wymagania w 96.35%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6811006 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba. Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej, Stobierna 81, 39-200 Dębica

Do budynku prowadzi 1 wejście Wszystkie wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduję się w pomieszczeniu nr 1 na piętrze budynku.

Z boku budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

 • - art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W Centrum Edukacji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Oznaczenie kontrastowe jest umieszczone na szklanych drzwiach prowadzących do Budynku.

Przy załatwianiu spraw w Centrum Edukacji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Centrum po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 724 346 922 lub mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Galeria: